Miceforce - Page 3 of 4 - Best transformice server so far !

Sevenops
[Event Guide] Halloween 2016

_________________________________________________________________________________________________

[​IMG]

All of the event maps will contain ghosts and skeletons that are randomly spawned. If they make direct contact to your mouse, it will take up 1 of your 4 lives. They can be demolished if a mouse hits it with their wand, by pressing space, for about 4 times to the creature. For the first 2 maps, they both include sidescroll and share the same main objective, to go in the hole at the end of the map. All the maps will grant you a halloween coins (candy) after completion.

Map #1
This map appears first during the event. The main objective is the mouse hole under the fortress at the end of the map, while there is an obstacle to get through before it. Skeletons will spawn on top and bottom of the obstacle and ghosts will spawn above the fortress, eventually making their way down the fortress.

[​IMG]

Map #2
This map appears second during the event. The first half of the map is mostly a flat surface, following a staircase, which then leads to an area that includes the mouse hole. Skeletons scatter in the flat area in the first half of the map, being blocked by a table so that it doesn’t interfere with the spawning point, and ghosts scatter in the area that includes the mouse hole, although being blocked by a barrel so that it doesn’t interfere with the mouse hole.

«Vampire» was earned by reaching the chest behind the ghosts and saying “bonbon”.
[​IMG]

Map #3
This map is different from the other 2 previous map, not sharing the same objectives. It is to kill the cat at the end by hitting it with the mice’s wands, but the cat can kill too. The cat raises a paw and swipes mice every few seconds, and if you’re not past the slanted part of the ground the cat is standing on, you will lose a life. Ghosts scatter around the area randomly, so mice must also watch out for that.

[​IMG]

[​IMG]

Alucard’s shop

« Pumpkin Pie » 25 [​IMG]
« Voldemouse » 25 [​IMG]
« Frankenmaus » 20 [​IMG]
« Vampire Slayer » 20 [​IMG]

Sevenops
Rules

_________________________________________________________________________________________________

GAME RULES

 1. Cheats/Hack; Your account(s) will be banned permanently if you’re using/distributing any cheat.
 2. Bugs; Bugs are not allowed, if you found a bug; please report to moderators. If you’re using/distributing that bug, your account will be banned for 48 hours.
 3. Ban team; DO NOT Ban/Report anyone for nothing. If you and your friends reporting people for nothing, we will ban accounts of you and your friends for 72 hours.
 4. Nicknames; If your nickname contains bad words, your account will be banned permanently.

Chat Rules

 1. Advertising; Your account will be banned permanently if you’re advertising.
 2. Insults; This is just a game, why are you insulting? If you’re insulting, your account will be muted for 1 hours.
 3. Spam/Flood; Please send your message only 1 times. If you’re spamming or flooding, your account will be muted for 1 hours.
 4. Passwords; Don’t ask anyone for their password. If you’re asking password for any reason, your account will be banned for 72 hours.
 5. I’m a moderator; Don’t introduce yourself as a moderator. If you’re introducing yourself as a moderator, your account will be banned for 48 hours.
 6. Speaking another languages; Speak your language in your community, do not speak in another communities. You can speak english on every community. You will be muted for 1 hours if you’re speaking another languages.

If you’re escaping from ban/mute; your account(s) will be banned for 48 hours.

Türkçe »

Oyun kuralları

 1. Hileler; Bir hileyi kullanır veya dağıtırsanız tüm hesaplarınız kalıcı olarak yasaklanır.
 2. Oyun açıkları/hataları; Oyun hatalarından veya açıklarından faydalanmak yasaktır, bir açığı kullanır veya paylaşırsanız hesabınız 48 saatliğine yasaklanır. Bir hata veya açık bulduysanız lütfen çevrimiçi yetkililere bildirin.
 3. Ban team; Diğer oyunculara sebepsiz yere ban atmayın veya onları şikayet etmeyin. Sebepsiz ban atıyor yada şikayet ediyorsanız sizin ve bu işe ortak olan arkadaşlarınızın hesabı 72 saatliğine yasaklanır.
 4. Kullanıcı adları; Kullanıcı adınız yasaklı kelimeler içeriyorsa(küfür vb.) hesabınız kalıcı olarak yasaklanır.

Sohbet kuralları

 1. Reklamlar; Herhangi bir sunucunun reklamını yapmanız durumunda hesabınız kalıcı olarak yasaklanır.
 2. Hakaret; Bu sadece bir oyun. Neden hakaret ediyorsun? hakaret edersen 1 saat boyunca konuşamazsın.
 3. Spam/Flood; Mesajını sadece bir kere gönder lütfen. Mesajını art arda gönderirsen 1 saat boyunca konuşamazsın.
 4. Şifreler; Kimseden şifresini istemeyin! Eğer herhangi bir sebeple bir oyuncunun şifresini isterseniz hesabınız 72 saatliğine yasaklanır.
 5. Ben moderatorum; Kendinizi yetkili olarak tanıtmayın, kendinizi yetkili olarak tanıtmanız durumunda hesabınız 48 saatliğine yasaklanır.
 6. Diğer dilleri konuşmak; Kendi dilinizi kendi topluluklarınızda konuşun, başka topluluklarda o toplulukların dilini veya ingilizceyi kullanın. Diğer oyuncuların anlamadığı dilden konuşursan 1 saat boyunca konuşamazsın.

Ban veya Mute cezasından kaçarsanız tüm hesaplarınız 48 saatliğine yasaklanır.

Portugués »

REGRAS DO JOGO

 1. Cheats / Hacks;A sua conta (s) será banido permanentemente se você estiver usando/distribuir qualquer batota.
 2. Bugs; Erros não são permitidos, se você encontrou um bug; por favor informe a moderadores. Se você estiver usando / distribuição que bug, sua conta será banido por 48 horas.
 3. Ban team; BAN/ Relatório de ninguém para nada. Se você e seus amigos relatando as pessoas para nada, vamos banir contas de você e seus amigos durante 72 horas.
 4. Apelidos; Se o seu apelido contém palavrões, a sua conta será banida permanentemente.

Regras de Bate-papo

 1. Propaganda; Sua conta será banida permanentemente se você está anunciando.
 2. İnsultos; Este é apenas um jogo, por que você está insultando? Se você é um insulto, sua conta será silenciado por 1 horas.
 3. Spam/Flood; Por favor, envie a sua mensagem apenas 1 vezes. Se você está enviando spam ou inundação, a sua conta será silenciado por 1 horas.
 4. Senhas; Não pergunte a qualquer um para a sua palavra-passe. Se você está pedindo senha por qualquer motivo, a sua conta será banida por 72 horas
 5. Eu sou um moderador; Não apresentar-se como um moderador. Se você está introduzindo-se como um moderador, a sua conta será banida por 48 horas.
 6. Falando mais línguas; Falar a sua língua em sua comunidade, não falam em mais comunidades. Você pode falar Inglês em todas as comunidades. Você será silenciado por 1 horas se você estiver falando outra língua.

Se você está escapando de ba /mute; sua conta (s) será banido por 48 horas.

Español »

REGLAS DEL JUEGO

 1. Cheats/Hack; Sus cuentas serán cerradas permanentemente si está utilizando / distribución de cualquier tramposo.
 2. Bugs; Los insectos no se les permite, si se encuentra un error; por favor, informe a los moderadores. Si estás utilizando/distribución de ese insecto, su cuenta será suspendido por 48 horas.
 3. Ban Team;  No prohíben el Informe nadie por nada. Si usted y sus amigos de informes de personas para nada, vamos a prohibir las cuentas de usted y sus amigos durante 72 horas.
 4. Apodos;Si su apodo contiene malas palabras, su cuenta será expulsado de forma permanente.

Reglas de Chat

 1. Publicidad; Su cuenta será expulsado de forma permanente si se está anunciando.
 2. İnsultos; Esto es sólo un juego, ¿por qué estás insultando? Si usted es un insulto, su cuenta será silenciado por 1 horas.
 3. Spam/Flood; Por favor enviar su mensaje sólo 1 veces. Si va a enviar spam o inundaciones, su cuenta será silenciado por 1 horas.
 4. Contraseña; No le pida a nadie por su contraseña. Si usted está pidiendo la contraseña por cualquier razón, su cuenta será suspendido por 72 horas.
 5. Soy un moderador; No presentarse como moderador. Si va a presentarse a sí mismo como un moderador, su cuenta será suspendido por 48 horas.
 6. Hablando otros idiomas; Hablar su idioma en su comunidad, no hablan de otra comunidades. Usted puede hablar Inglés en todas las comunidades. Va a ser silenciado por 1 horas si está hablando otro idioma.

Si está escapando de la ban/mute; su cuentas será prohibido durante 48 horas.

Polski »

ZASADY GRY

 1. Kody/Hack; Twoje rachunki będą zakazane na stałe, jeśli używasz / dystrybucją jakichkolwiek oszukiwać.
 2. Bugs; Błędy nie są dozwolone, jeśli znalazłeś błąd; zgłoś do moderatora. Jeśli używasz/rozprowadzanie że błąd, Twoje konto zostanie zakazane przez 48 godzin.
 3. Ban Team; NIE BAN/Zgłoś nikogo za nic. Jeśli ty i twoi przyjaciele raportowania ludzi za nic, będziemy zakaz rachunki Ciebie i Twoich znajomych w ciągu 72 godzin.
 4. Ksywka; Jeśli twój nick zawiera brzydkich słów, Twoje konto zostanie zbanowany na stałe.

 

Chat Zasady

 1. Reklama; Twoje konto zostanie zbanowany na stałe jeśli reklamujesz.
 2. Lżenie; To jest tylko gra, dlaczego obrażasz? Jeśli jesteś obraźliwe, Twoje konto zostanie wyciszony za 1 godz.
 3. Spam/Flood; Proszę wysłać wiadomość tylko jeden razy. Jeśli jesteś spam lub powodzie, konto zostanie wyciszony za 1 godz
 4. Hasła; Nie proś nikogo o ich hasłem. Jeśli pytasz hasło z jakiegokolwiek powodu, Twoje konto zostanie zakazane przez 72 godzin.
 5. Jestem moderatorem; Nie przedstawić się jako moderatora. Jeśli wprowadza się jako moderator, Twoje konto zostanie zakazane przez 48 godzin.
 6. Mówiąc kolejnych języków; Mów język w swojej społeczności, nie mówią w innym społecznościom. Można mówić po angielsku w każdej społeczności.Będziesz wyciszony dla 1 godziny, jeśli mówisz kolejne języki.

 

Jeśli ucieczce z Ban/Mute; kont będzie zakazane w ciągu 48 godzin.

Română »

REGULI DE JOC

 1. Cheat-uri/Hack; Conturile dvs. vor fi interzise definitiv dacă utilizați/distribuirea oricărui ieftin.
 2. Bugs; Bug-uri nu sunt permise, dacă ați găsit un bug; vă rugăm să raporteze moderatori. Dacă utilizați / distribuie că bug-ul, contul dvs. va fi interzis timp de 48 de ore.
 3. Ban Team; NU Ban/raport pe nimeni pentru nimic. Daca tu si prietenii tai de raportare oameni pentru nimic, vom interzice conturile de tine și prietenii tăi timp de 72 de ore.
 4. Porecla; Daca porecla ta conține cuvinte rele, contul tau va fi permanent interzis.

Reguli de Chat

 1. Publicitate; Contul dvs. va fi interzis definitiv dacă faceți publicitate.
 2. İnsulte; Acesta este doar un joc, de ce te insulți? Dacă ești insultător, contul dvs. va fi oprit timp de 1 oră.
 3. Spam/Flood;Vă rugăm să trimiteți mesajul doar 1 ori. Dacă sunteți de spam-uri sau inundații, contul dvs. va fi oprit timp de 1 oră.
 4. Parole; Nu cereți nimănui parola lor. Dacă întrebi parola pentru orice motiv, contul dvs. va fi interzis timp de 72 de ore.
 5. Sunt un moderator; Nu te introduce ca moderator. Dacă sunteți de vă prezentați ca un moderator, contul dvs. va fi interzis timp de 48 de ore.
 6. Alte limbi vorbind; Vorbesc limba în comunitatea dumneavoastră, nu vorbesc în alte comunități. Poti vorbi limba engleză pe fiecare comunitate.Vei fi dezactivat timp de 1 oră, dacă vorbești alte limbi.

Dacă sunteți de a scăpa de interdicție/mute; conturile vor fi interzise timp de 48 de ore.

Magyar »

JÁTÉKSZABÁLYOK

 1. Csalások/Hack; Az Ön fiókjai lesz tiltva véglegesen, ha használ / osztalékkiosztás csal.
 2. Bugs; Bugs nem megengedett, ha hibát találtál; jelentsd a moderátorok. Ha használja/forgalmazó, hogy hiba, akkor figyelembe kell tiltani 48 órán át.
 3. Ban Team; NE Ban / jelentése senkit sem. Ha Ön és barátai jelentési emberek semmit, akkor fogja tiltani beszámolóját Ön és barátai 72 órán át.
 4. Becenevek; Ha a beceneve tartalmaz rossz szó, akkor figyelembe kell tiltani véglegesen.

Chat Szabályok

 1. Hirdető; Fiókja lesz tiltva véglegesen, ha hirdet.
 2. Insults; Ez csak egy játék, miért sértő? Ha sértő, fiókja lesz némítva 1 óra.
 3. Spam/Flood; Kérjük, küldje el az üzenetet, csak 1-szer. Ha spam vagy árvíz, akkor figyelembe kell némítva 1 óra.
 4. Jelszavak; Ne kérjen másokat azok jelszót. Ha kér jelszót bármilyen okból, akkor figyelembe kell tiltani 72 órán át.
 5. Vagyok moderátor; Ne mutatkozz moderátorként. Ha bevezetésével magát, mint egy moderátor, akkor figyelembe kell tiltani 48 órán át.
 6. Beszéd másik nyelven; Beszéljük az Ön nyelvét a közösség, nem beszélnek más közösségekben. Akkor beszélnek angolul minden közösségben.Akkor lesz némítva 1 órát, ha beszélsz egy másik nyelven.

Ha távozó ban /mute; A fiókok lesz tiltva 48 órán át.

Česky »

Pravidlá Hry

 1. Cheaty/Hack;Vaše účty bude zakázaný natrvalo, ak používat /distribúcia akéhokoľvek podvádzať.
 2. Chyby; Chyby nie sú povolené, ak ste našli chybu; ohláste na moderátorov. Ak používate / distribúciu tejto chybe, váš účet bude zakázaný po dobu 48 hodín.
 3. Ban Team; nemajú Ban/Správa o nikoho k ničomu. Ak sa vy a vaši priatelia hlásenia ľudí pre nič, budeme zákaz účty vás a vašich priateľov po dobu 72 hodín.
 4. Prezývky; Ak vaše prezývka obsahuje sprosté slová, váš účet bude zakázaný natrvalo.

Chat Pravidlá

 1. Reklama; Váš účet bude zakázaný natrvalo, ak inzerujete.
 2. Insults; Je to len hra, prečo sa urážate? Ak ste urážlivé, bude váš účet stlmený po dobu 1 hodiny..
 3. Spam/Flood; Prosím, pošlite správu iba 1 krát. Ak ste spam alebo záplavy, váš účet bude stlmená 1 hodiny.
 4. Heslá; Nechcite nikomu svoje heslo. Ak sa pýtate heslo z nejakého dôvodu, váš účet bude zakázaný počas 72 hodín.
 5. Som Moderátor; Nechcem predstaviť seba ako Moderátor. Ak si predstavíte ako moderátor, váš účet bude zakázaný počas 48 hodín.
 6. Hovoriť iné jazyky; Vo svojej komunite, Hotelový, hovoriť v inom spoločenstiev. Na každé spoločenstvo môže hovoriť anglicky. Ste sa vypnú keē 1 hodín Ak máte hovoriť iné jazyky.

Ak ste utekať z ban/mute; vaše účty budú zakázané pre 48 hodín.

Sevenops
Official Standalone

_________________________________________________________________________________________________

We published desktop application for miceforce which you expect for a long time.
I hope you’re satisfied.

Sevenops

Link : http://miceforce.com/MiceForce.msi

Link for macOs : http://miceforce.com/Miceforce.dmg
Adobe Air Link : https://get.adobe.com/air/
VirusTotal : https://www.virustotal.com/tr/url/6…796f9601926b56ee78baf0ba/analysis/1469753435/

Türkçe »

Uzun süredir Beklediğiniz masaüstü uygulamasını yayınladık.
Umarım memnun olursunuz.

Español »

Hemos publicado la aplicación de escritorio para Miceforce, lo cual muchos han esperado por un largo tiempo.
Espero que estén satisfechos.

Português »

Nós publicamos a aplicação desktop para Miceforce, que muitos têm esperado por muito tempo.
Espero que você esteja satisfeito.

Magyar »

Megosztottuk a MiceForce letöltött verizóját, amire már régóta vártatok.
Remélem elégedettek vagytok.

Sevenops
PRIVATE POLICY

_________________________________________________________________________________________________

MICEFORCE PRIVATE POLICY

Thank you for visiting our website (the “Website”). Micforce operates this Website and maintains this Privacy Policy (“Policy”) that summarizes when and how your personal information is collected, used, safeguarded and disclosed in connection with your use of the Website. We reserve the right to change the provisions of this Policy at any time. We will alert you that changes have been made by indicating on the privacy policy the date it was last updated. We encourage you to review this Policy from time to time to make sure that you understand how any personal information you provide will be used.

WHAT IS PERSONAL INFORMATION?

As used herein, the term “personal information” means information that specifically identifies an individual (such as a name, address, telephone number, mobile number, e-mail address, or other account number), and information about that individual’s location or activities, such as information about his or her use of the Website, when directly linked to personally identifiable information. Personal information also includes demographic information such as date of birth, gender, geographic area and preferences when such information is linked to other personal information that identifies you. Personal information does not include “aggregate” information, which is data we collect about the use of the Website or about a group or category of products, services or users, from which individual identities or other personal information has been removed. Aggregate data helps us understand trends and our users’ needs so that we can better consider new features or otherwise tailor our Website. This policy in no way restricts or limits our collection and use of aggregate information.

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT?

• Active Collection
Personal information may be collected in a number of ways when you visit our Site. For example, we may collect your user name and password and demographic information when you register and set up an account.
Personal and demographic information may also be collected if you provide such information in connection with creating a profile or group, leaving comments, posting content, sending an email or message to another user or participating in any interactive chat rooms, forums or features on the site.
Conversations on the Transformice “Chat” are not saved.
We only save your nickname and password and email address if you had given it when you registered.
You can access certain portion of our Website without providing us with any personal information. However, you will not be able to utilize certain features that require registration or receive materials unless certain information is provided. From time to time we may change the information requested upon registration or with respect to certain features or services, so this may not be a complete list.

• Log Files
When you use the Site, some information is also automatically collected, such as your Internet Protocol (IP) address, your operating system, the browser type, the address of a referring web site, and your activity on the Site. We treat this information as personal information if we combine it with or link it to any of the identifying information mentioned above. Otherwise, it is used in the aggregate only.

• Cookies and Web Beacons
We do not collect information with cookies.

DO WE USE PERSONAL INFORMATION?

In general, we use personal information we collect to provide you with information or services you request. For example, we may use the information we collect:to provide technical support and ensure the continued smooth operation of our service;to analyze user characteristics and usage patterns in order to better understand how our products and service are used and market them more effectively;to prevent or investigate actual or suspected fraud, hacking, infringement, or other misconduct involving our products and services, or this Website.To allow connecting to a server best suited to your mother tongue.

DO WE SHARE PERSONAL INFORMATION?

Unless otherwise described elsewhere in this Policy, we generally do not disclose, sell or trade any personal information about our visitors and users to any third parties.

We may share personal information with vendors, consultants and other service providers (“Service Providers”) who are engaged by or working with us in connection with the operation of the Site or the Services and who need access to such information to carry out their work for us. In some cases, the Service Provider may bedirectly collecting the information from you on our behalf. We inform Service Providers that they are not permitted to use personal information they obtain from us other than to provide the services for us. However, we are not responsible for the actions of Service Providers, nor are we responsible for any additional information you provide directly to these Service Providers and we encourage you to become familiar with their practices before disclosing any personal information directly to such Service Providers.

We may disclose personal information in the good faith belief that we are lawfully authorized or required to do so, or that doing so is reasonably necessary or appropriate to comply with the law or with legal process or authorities, respond to any claims, or to protect the rights, property or safety of Miceforce , our users, our employees or the public, including without limitation to protect Miceforce or our users from fraudulent, abusive, inappropriate or unlawful use of our Site. Information we collect, including personal information, may also be disclosed or transferred as part of, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, financing or acquisition or in any other situation where personal information may be transferred as one of the business assets of Miceforce.

You understand that when you use the community features of our Website, information you post in public or private groups, forums, and other interactive areas of the Site, as well as any information you share with individuals through the Website, will be available to other users and in some cases (such as when you post to a public area of the Site) may be publicly available. We recommend you be cautious in giving out personal information to others or sharing such information in public or private online forums. We are not responsible for the actions of any third parties with whom you share personal information.

Please note that nothing herein restricts the sharing of aggregate information, which may be shared with third parties without your consent.

LINKS TO THIRD PARTY SITES

Our web site contains links to other web sites. Any personal information you provide on the linked pages is provided directly to that third party and is subject to that third party’s privacy policy. We are not responsible for the content or privacy and security practices and policies of web sites to which we link. Links from our web site to third parties or to other sites are provided for your convenience only. We encourage you to learn about their privacy and security practices and policies before providing them with personal information.

MONITORING

When you communicate with other players within a game or utilize any interactive features available on the Website, such as instant messaging, forums or chat rooms, such communications and postings are transmitted through our servers, but are not saved, including those that are designated as “private.”
Information transmitted via the forum, including those designated as “private” are stored. However this information is not processed and will not be controlled.

WHAT STEPS DO WE TAKE PROTECT PERSONAL INFORMATION ONLINE?

Miceforce endeavors to take reasonable precaution to safeguard and secure the personal information we collect through the Website. We have put in place physical, electronic, and managerial procedures that are designed to prevent unauthorized access, loss, or misuse. For example, Miceforce encrypt your transmission of sensitive information to us, such as account passwords.

In addition, we restrict internal access to personal information to employees who need the information to perform their duties. The unauthorized access or use of such information by an employee is prohibited and constitutes grounds for disciplinary action. Additionally, our information management systems are configuredin such a way as to block or inhibit employees from accessing information that they have no authority to access.

You should note that our Service Providers may be responsible for processing, handling or storing
some of the personal information that we receive. These Service Providers are contractually required
to safeguard and secure the personal information they received from us. However, we are not
responsible or liable in any manner for the actions or inaction of any Service Providers.

Although we strive to protect your personal information, you should be aware, however, that information sent over the Internet is not necessarily secure and may be intercepted or accessed by third parties. Therefore, we cannot guarantee the security of such information, and we are not responsible or liable for any such interception.

WHAT CHOICES DO YOU HAVE REGARDING THE USE OF YOUR PERSONAL INFORMATION?

Miceforce gives you certain options to control the collection, use, and disclosure of your personal information.
You can change your password and soon an option to change your e-mail will be available.
For any problem concerning the modification of your personal information you can send us an e-mail, skype message, kik message, etc. Anywhere you have contact via staff member.

Sevenops
Tutorial

_________________________________________________________________________________________________

Tutorial

You’re a little mouse and you have only one thing in mind : acquire the delicious cheese and bring it back to the hole. In order to help you, a player will be chosen to be the powerful shaman and will be able to spawn different objects to guide you.

 

Show »

Cheese MOUSE

I. Your purpose:

The purpose of the game is simple : you have to pick up the cheese and bring it back to the hole where you and your fellow mice will be able to enjoy it. The more cheese you recover, the more titles you’ll earn. Each cheese you bring back will also add one more cheese to the shop. This cheese will allow you to:

 • Buy some items in the shop to personalize your mouse.
 • Create some maps via the map editor. (Starts at 40 cheese. If you make good maps the cost can go down !)

II. How to play:

Use the arrow keys or WASD to move your mouse, press Up or W to jump.

wasd

 

III. Grounds:

In order (hover your cursor over the pics of the different grounds to see their names):

 • Wooden / Grass / Earth / Snow / Stone grounds – Wood ground is the basic ground of the game. Grass, earth, snow and stone grounds share similar properties with wood ground but have a different look; their purpose is to be decorative grounds.
 • Chocolate ground – This ground has way more friction than wooden, grass, earth, snow and stone grounds. Mice can grip easily to this ground and climb it.
 • Sand ground – This ground has a little less friction than wooden, grass, earth, and stone grounds. It’s harder for mice to grip to this ground and climb it.
 • Ice ground – This ground has way less friction than wooden, grass, earth, snow and stone grounds. Mice can’t grip to this ground and can’t climb it.
 • Trampoline ground: Mice can bounce on this ground.
 • Lava ground: If you touch lava, cancel your bounce with a jump in order to not fly too high. Otherwise, expect death.
 • Water ground – Mice without cheese can float on the surface of this ground, while the poor mice with cheese on their back will sink like a stone !
 • Cloud ground – This ground is really special ! Mice can go through it but items can’t.

Cheese SHAMAN

“You’re the shaman! Help your disciples to get the cheese!”

The shaman is the mouse who guides all the other mice to the cheese and then to the hole thanks to several objects she can spawn via the menu . They also can tie these objects thanks to a variety of anchors with different properties. This way, they can build safe structures on which you’ll be able to run.

The shaman has the most important role and players totally depend on them. They are often indispensable on your quest to the cheese.

I. How to control the shaman:

Click on one item from the list at the bottom right to select it. Click again at the place you want to put it and keep it pressed to summon the chosen item.

Most of the items have to be summoned near the shaman. In that case, you’ll see a blue circle around your mouse: it shows you where you can spawn an item . Use the scrolling wheel or the Z/Ctrl keys to rotate the object before spawning it; you can also use X or Shift to rotate it the other way. Don’t try to summon any item outside this circle, it’ll turn red and you won’t be able to summon it.

II. Items :

 • Arrow: The arrow allows you to lead mice and shows them where to go.
 • Spirit: The spirit is a little explosion that can be spawned anywhere on the map. It is mainly used to propel mice for short distance.
 •  Balloon: The balloon is an object that floats until it comes in contact with an other object. It can be tied to any other objects or mice thanks to the anchors and makes them fly too.
 • Rune: When it’s spawned, the rune will cross the map along the same lines as the arrow until it comes in contact with an other object. In that case, it’ll push it. Runes can be tied to any other objects to push them in accordance with the shaman’s wishes.
 •  Little box / Big box: Mice can climb on them.
 • Anvil: The anvil is a really heavy item, it’s mainly use to weigh the other items down to prevent them from moving. Because of its weight, it’s hard for mice to move it.
 •  Little plank / Large plank: Mice can climb on planks. Planks are mainly use to build bridges and several other structures to allow mice to obtain the cheese.
 • Ball: A simple ball that bounces.
 •  Canon: Canons share the same properties with anvils, the only difference resides in its movement. Cannons are shot in the direction of their arrow and won’t stop until they come in contact with a blocked item. Shamans mainly use them to get rid of useless items or annoying mice.
 • Conjuration: The conjuration is directly spawned without any waiting period and it’s composed of small blue blocks that you draw with your cursor. These blocks disappear after 10 seconds and mice can walk on it. The conjuration is available for only some few maps.
 •   Portals: Portals are two items that allow mice to teleport from one to the other one. Mice can go in or out either portal.

III. Anchors

Anchors allow shaman to tie several spawned objects. The only way to create one of these anchors is to push C, V, B, N or J keys after selecting an item and before summoning it. If you push these keys several times, you’ll also be able to choose the anchor’s position on the item !

There are 4 different types of anchors and each of them has its own specific use :

 •   – C – Yellow Anchor – This anchor needs to be attached to another item and make this item unable to rotate. It’s mainly used to build bridges and several buildings.
 •   – B – Red Anchor – This anchor can be directly attached to the map or to any other item, but it can only be selected with a plank. Items are limited to a single red anchor and can’t be attached to any item that has a red anchor. Its main function is to rotate, and that’s not all! Red anchors have an other nice function: they can be placed on a dynamic item in order to prevent them to move!
 •   – V – Blue Anchor – This anchor needs to be attached to another item. It hinges the item.
 •    – N and J – Blue Motorized Anchors – These anchors are to be attached to another item. They share the same properties with the blue anchor but the difference resides in the fact they can rotate automatically thanks to their motor.

IV. Ghost items

A ghost item is easily recognizable thanks to its transparency and its blue shade. These items work like the cloud ground: mice can go through them but items can’t. Each item can become a ghost item (except spirit, portals and conjuration). To ghost an item, press the spacebar after selecting it from the menu.

V. Hard Shamans

You’re now a “pro” which means you saved more than 1.000 mice! You know all the in and out about the shaman and you’re certainly looking for some new challenges! The Hard Mode has been made for you!

Click the feather next to the menu and select “Use shaman hard mode” . The first thing you’ll notice immediatly is your new shaman skin! Your tatoo’s color is now gold, but you’ll also be able to change it now via this same window.

But those aren’t its only features. Hard mode shamans can’t summon any spirit nor use any red anchor anymore! Nonetheless they can create a totem to help them. Click on “Edit your Totem” to create yours !

A totem is a pre-made build that can be summoned once per map. This building can be anything : it can be decorative like this “mouse totem” or more useful like this bridge. Once you saved your totem and once you’re the shaman, you can spawn your totem thanks to this icon.  

 

 

Cheese OTHER

I. Different rooms

There are three different types of rooms :

 • Your mouse will always spawn in a public room, they are easily recognizable since they are numbered room from 1 and tend towards infinity (the number of room adapts with the number of mice playing). Public rooms play vanilla maps (maps created by Tigrounette and numbered from 0 to 137) and maps created by players via the map editor.
 • Vanilla rooms only plays vanilla map (maps created by Tigrounette and numbered from 0 to 137). Each room’s name containing the word “vanilla” will automatically be a vanilla room.
 • For mice more familiar to the game and for mice who learned various complicated techniques, there are also bootcamp rooms! In these rooms, there is no shaman and maps are complicated but still completable alone! Each turn lasts 6 minutes and mice respawn every 15 seconds if they’ve die. Statistics don’t count in bootcamp rooms.

II. Commands

 • /room: This command allows you to switch to a random room. Type /room followed by the room name you want to go in: type /room 10 if you want to go to the room 10 or /room fromage if you want to go to the room fromage.
 • /bootcamp: It works like /room but will send you in a bootcamp room.
 • /vanilla: It works like /room but will send you in a vanilla room.
 • /editor: This command will send you to the map editor.
 • /totem: This command will send you to the totem editor.
 • /w nickname: This command allows you to whisper a message to another mouse.
 • /friend nickname: This command allows you to add “nickname” in your friends list.
 • /profile nickname: This command allows you to see the profile of the player “nickname“.
 • /mute nickname: This command allows you to totaly ignore a player’s messages. You won’t receive any more whispers from him nor will you see him talking in the public chat.
 • /ban nickname: Players have the ability to exclude a player from the game for an hour via the popular vote. This command is taken into consideration if the player is in your room. Warning: any abuse will be punished.
 • /title: This command lists the titles you’ve earned by bringing cheese back or rescuing mice. To choose one of these titles, type /title followed by the number of the title you want. For example if you want the title “Little Mouse” you have to type /title 0.
 • /silence: This command lets you to toggle your whispers.
 • /facebook: This command will open the Transformice’s facebook page in your web browser. It’ll also give you 20 cheese the first time you use it.